Cestování do Japonska a jinam do světa

Z Enpedie
Verze z 21. 9. 2011, 14:34; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Japonsko

Od května t. r. nedošlo k žádným dalším únikům radioaktivních látek z JE Fukušima na ostatní území Japonska. Míru kontaminace konkrétního místa vyjadřuje dávkový příkon, který se uvádí obvykle v jednotkách mikroSv/h (mikrosievert za hodinu) a postihuje vnější ozáření člověka na volném terénu (v budovách může být až 10x menší). Dávkový příkon v ČR je dán výhradně obsahem přírodních radioaktivních látek v podloží a kosmickým zářením, střední hodnota se pohybuje kolem 0,1 mikroSv/h. V Japonsku je přírodní hodnota nižší, přibližně v rozsahu 0,05 až 0,1 mikroSv/h. Místa, kde v současné době je v Japonsku hodnota dávkového příkonu vyšší než 0,1 mikroSv/h, jsou místa, kde stále setrvává kontaminace terénu po událostech v JE Fukušima. Aktuální podrobné hodnoty dávkového příkonu lze mj. získat na veřejných stránkách japonského ministerstva MEXT (ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, sport, vědu a technologie – www.mext.go.jp/english/). Z údajů pravidelně uveřejňovaných MEXT vyplývá, že v současné době není na území Japonska nutné přijímat žádná opatření z hlediska radiační ochrany, s výjimkou prefektur Fukushima a Miyagi, kde se stále nacházejí místa s dávkovým příkonem vyšším než 0,1 mikroSv/h. Při dlouhodobém pobytu na takových místech je třeba věnovat pozornost především konzumaci místních produktů, především zeleniny, mléka a masa hospodářských zvířat. Všechny uvedené produkty jsou v prodejní síti kontrolovány na obsah radioaktivních látek (nemusí zcela platit pro trhy) a z prodeje jsou vyloučeny produkty přesahující stanovené limity. Chce-li se někdo zcela vyhnout jakémukoliv příjmu radioaktivních látek, ať nekonzumuje žádné místní produkty. Bude-li konzumovat tyto produkty z prodejní sítě, pak nelze vyloučit nějaký nenulový příjem radioaktivních látek, který však z hlediska ozáření nebude zdraví ohrožující. Co se týká obsahu radioaktivních látek v pitné vodě zdrojů hromadného zásobování, pak na celém území Japonska je obsah radioaktivních látek pod mezí detekce. Výsledky z jednotlivých míst lze opět nalézt na www.mext.go.jp/english/.

Ostatní země

Z hlediska radiační ochrany není v žádné zemi - s výjimkou Japonska - nutné přijímat jakákoliv opatření v souvislosti s havárií v JE Fukušima. To se týká konzumace potravin, pitné vody, koupání a vůbec obecně režimu pobytu v dané destinaci.