Akční úroveň

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Systém akčních úrovní je standardně používán na blocích PWR a BWR a také na českých VVER. Koncepce je založena metodologií NEI 99-01 ([NRC:Methodology for Development of Emergency Action Levels]). Akční úroveň je taková hodnota kontrolního parametru, která vyvolává konkrétní provozní opatření s cílem uvést parametr opět na normální hodnotu.

Dle závažnosti (intervalu) překročení normální hodnoty rozlišujeme akční úrovně 1, 2 a 3.

Obsah

Akční úroveň 1

Akční úroveň 1 reprezentuje oblast, mimo kterou experimentální data nebo inženýrský posudek naznačují, že daný parametr může mít při svém dlouhodobém působení vliv na spolehlivost systému. Tato hodnota obecně charakterizuje mezní hodnotu pro normální provoz JE.

Při překročení hodnoty pro akční úroveň 1 jsou specifikovány následující činnosti:

  • parametr by měl být navrácen do normálního rozsahu v průběhu 7 dní od potvrzení odchylky,
  • jestliže se v průběhu 7 dní nepodaří navrátit parametr do normálního rozsahu, mělo by být provedeno technické zhodnocení situace a rozpracován program na zavedení korekčních opatření. Takový program by si mohl vyžádat dlouhodobou modifikaci zařízení nebo jeho doplnění či rozšíření.


Akční úroveň 2

Akční úroveň 2 reprezentuje takovou hodnotu, mimo kterou experimentální data nebo inženýrský posudek naznačují, že by během krátké doby mohlo dojít k významnému poškození systému.

Při překročení hodnoty pro akční úroveň 2 jsou specifikovány následující činnosti:

  • parametr by měl být navrácen do oblasti vymezené hodnotou akční úrovně 2 během 24 hodin od potvrzení odchylky,
  • jestliže se během 24 hodin nepodaří navrátit parametr do oblasti vymezené hodnotou akční úrovně 2, měla by započít odstávka bloku a reaktor by měl být doveden do stavu studené odstávky tak rychle, jak jen to bude možné. Jestliže by před odstávkou došlo k nápravě příslušného parametru a jeho hodnota by byla navrácena do oblasti vymezené akční úrovní 2, provoz reaktoru by mohl pokračovat v souladu s požadavky akční úrovně 1,
  • po odstávce, vynucené překročením hodnoty parametru pro akční úroveň 2, by mělo následovat technické zhodnocení události a před opětovným najetím boku by měla být zavedena příslušná technická a organizační opatření zamezující opakování tohoto abnormálního stavu.


Akční úroveň 3

Akční úroveň 3 reprezentuje limit, za kterým experimentální data nebo inženýrský posudek naznačují, že další pokračování provozu je nežádoucí.

  • Pokud je potvrzena odchylka parametru mimo rozsah akční úrovně 3, měla by neodkladně započít odstávka bloku a reaktor by měl být doveden do stavu studené odstávky tak rychle, jak jen to bude možné. Jestliže by před odstávkou došlo k nápravě příslušného parametru a jeho hodnota by byla vrácena do oblasti vymezené akční úrovní 3, provoz reaktoru by mohl pokračovat v souladu s požadavky nižších akčních úrovní.
  • Po odstávce, vynucené překročením hodnoty parametru pro akční úroveň 3, by mělo následovat technické zhodnocení události a před opětovným najetím bloku by měla být zavedena příslušná technická a organizační opatření zamezující opakování tohoto abnormálního stavu.


Iniciační úroveň

Všude tam, kde není možno použít k limitování řídících parametrů chemického režimu akčních úrovní, je použita mezní hodnota zvaná „iniciační úroveň“. Při překročení hodnoty parametru dané touto limitou je nutno provést nápravné opatření.