Bezpečné dávky

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Nelze říci, že by nějaká dávka záření byla zcela bezpečná. Jakékoliv ozáření nás může negativně ovlivňovat, stejně jako nás negativně ovlivňuje mnoho jiných věcí v našem životním prostředí. V praxi jsou stanoveny různé limity, úrovně a meze, které snižují pravděpodobnost, že se záření negativně projeví na našem zdraví a to tak, aby případná rizika byla co nejnižší a aby byla srovnatelná s riziky plynoucími z jiných negativních vlivů.

Co se týče konkrétních hodnot, akutní účinky, projevující se v krátké době po ozáření (tzv. nemoci z ozáření nebo např. kožní projevy), nastávají při vysokých dávkách v řádu jednotek Sv. U nižších dávek v řádu desítek mSv hodnotíme spíše pravděpodobnost účinků pozdních (tedy různé druhy rakoviny). Závislost pravděpodobnosti vzniku těchto pozdních (nebo také stochastických) účinků na obdržené dávce je v současné době reprezentována tzv. lineárním a bezprahovým modelem (LNT), u kterého se má za to, že nejlépe slouží potřebám praktické radiační ochrany. Na základě současných vědeckých poznatků však nelze spolehlivě hodnotit účinky ozáření při velmi nízkých dávkách ozáření.