Biologické účinky

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Biologické účinky ionizujícího záření můžeme rozdělit do dvou elementárních kategorií z hlediska účinků na lidský organismus:

  • Bionegativní, které dále dělíme na somatické (projeví se na daném jedinci) a genetické (projeví se na jeho potomstvu).
  • Biopozitivní účinky, při kterých se využívají příznivé mutace (rostlinná výroba, šlechtitelská genetika, technická mikrobiologie).


Radiační poškození

Často se také uvádí rozlišení dle vztahu mezi ozářením a poškozením organismu:

  • Stochastické účinky (náhodné), kdy u ozářeného jedince nelze prokázat příčinnou souvislost mezi poškozením a ozářením a jejich výskyt není vázán na dosažení prahové dávky. Mají pravděpodobnostní charakter. Příkladem mohou být tumory a genetické změny.
  • Nestochatistické účinky (deterministické), kdy je průkazná příčinná souvislost mezi ozářením a poškozením, ke kterému obvykle dochází vždy při překročení prahové dávky záření. Jejich závažnost se zvyšuje s rostoucí dávkou. Dělíme je na časné (akutní nemoc z ozáření, akutní lokální poškození kůže, akutní lokální poškození) a pozdní (nenádorová pozdní poškození, účinky na vývoj plodu a zárodku).

Míra radiačního poškození obecně závisí na celkové obdržené dávce, druhu ionizujícího záření, dávkovém příkonu, časovém režimu ozařování, celotělovém nebo lokálním ozáření, věku, pohlaví a reparačních schopnostech organismu ozářeného jedince.

Zdroje

[1] [Ullmann V.: Biologické účinky ionizujícího záření, citace ze dne 10. 7. 2012]

[2] [WikiSkripta všeobecného a zubního lékařství: Stochastické a nestochastické účinky, citace ze dne 10. 7. 2012]

[3] Souhrn látky probírané v rámci předmětu Úvod do radiační ochrany vyučovaném v letním semestru na FJFI ČVUT včetně přednášek v elektronické podobě

[4] [Princeton University: Biological effects, citace ze dne 10. 7. 2012]