Elektrický proud

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Elektrický proud – je měřítkem toku elektrického náboje (elektrony a ionty), který by mohl být přirovnán k průtoku vody v potrubí. Jednotka proudu se nazývá Ampér [A]. Proud v indukční cívce může být malý cca desítky ampér nebo veliký až několik desítek kiloampér v závislosti na aplikaci.

i(t) = dQ/dT,

kde Q je náboj a t je čas.

Vířivé proudy

Proudy generované uvnitř vodivého tělesa střídavým magnetickým polem procházejícím průřezem tělesa. Vířivé proudy musí být vždy uzavřené, takže tam musí být vodivá cesta nebo „smyčka“ pro tok proudu v tělese.

Ztráty vířivými proudy

Teplo generované vířivými proudy indukovanými ve vodivém tělese střídavým magnetickým polem.

Hysterezní ztráty

Hysterezní ztráty jsou způsobeny „vnitřním třením“ drobných magnetických domén v magnetickém materiálu, které se pohybují tam a zpět po směru siločar střídavého magnetického pole. Příspěvek hysterezních ztrát na indukční ohřev je obvykle malý (méně než 10% při nízké frekvenci) a zmenšuje se se vzrůstající frekvencí. V nemagnetickém materiálu (paramagnetiku a diamagnetiku), jsou hysterezní ztráty nulové. Naopak, hysterezní ztráty mohou být hlavní částí ztrát magnetického toku regulátorů vyrobených z feritů, plechů nebo magneticky dielektrických materiálů (magnetické kompozity).