Import zboží z oblasti postižené jadernou havárií

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Import zboží – zemědělské produkty

V případě zemědělských produktů a krmiv (dále jen potraviny) dovezených z Japonska, stejně jako ze kterékoliv země mimo EU, je standardně nastaveno jejich kontrolování. Na území ČR ji provádějí Státní potravinářská a zemědělská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel (GŘC), Státním veterinárním ústavem (SVÚ) a dalšími organizacemi. Evropská komise (EK) od roku 1978 zajišťuje vzájemně propojenou síť spojující členské země EU + státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) s EK, která má za cíl ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Od roku 2002 má záštitu nad dozorem při dovozu a vývozu potravin Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Kontrola potravin probíhá před jejich uvedení na trh následujícím způsobem. Z každé zásilky jsou odebrány vzorky, které jsou následně poslány do laboratoří k stanovení obsahu radionuklidů. ČR se v případě nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv řídí doporučením EK. EK ve svých nařízeních doporučuje nejvyšší přípustné úrovně pro jednotlivé radionuklidy v návaznosti na různé situace. V případě dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí, v případě tzv. „běžné situace“, platí Nařízení Rady (ES) č. 733/2008, které uvádí: „Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 (dále jen "134Cs" a "137Cs") nesmí překročit: 370 Bq/kg u mléka a mléčných výrobků a u potravin určených pro zvláštní výživu kojenců v prvních 4 až 6 měsících života, 600 Bq/kg u všech ostatních produktů.“

Na webových stránkách EurLexu najdete text celého Nařízení Rady (ES) č. 733/2008.

Pro stanovení nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace jsou doporučeny úrovně stanovené v Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87, pozměněno Nařízením Rady č. 2218/89 a doplněno Nařízením Komise č. 944/89.

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a pozměňovací Nařízení Rady č. 2218/89 a Nařízení Komise č. 944/89 spolu s průvodní informací naleznete rovněž na stránkách EurLexu.

Evropská komise, již 15. 3. 2011 (RASFF NEWS) reagovala na aktuální situaci v Japonsku, doporučením zvýšení kontrol dovážených potravin ze zemí mimo Evropskou unii. SZPI ve spolupráci s GŘC a SVÚ kontroluje zásilky potravin mimo jiné i na obsah radionuklidů. Pro dovoz potravin z Japonska platí Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, pozměněné následujícími Prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011, dále pak č. 506/2011ze dne 23. května 2011 a č. 657/2011 ze dne 7. července 2011.

Z aktuálního znění Prováděcího nařízení Evropské komise, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima jednoznačně vyplývá: Platnost je pro potraviny a krmiva pocházející nebo odeslané z Japonska, s výjimkou produktů, které opustily Japonsko před 28. 03. 2011.

Doporučení provádět namátkové testování při dovozu (131I, 134Cs a 137Cs). Informování EU prostřednictvím RASFF a ECURIE o všech výsledcích provedených analýz testovaných potravin a krmiv.

Požadavky na kontroly před vývozem, náležitosti prohlášení vydané Japonskem.

Definování postižených oblastí, prefektury: Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka.

Na území ČR se provádějí kontroly u všech potravinových zásilek původem z Japonska. V žádné ze zásilek (převážně zelený čaj a potravinové doplňky) nebyly naměřeny hodnoty přesahující či blížící se povoleným maximálním přípustným aktivitám. Z čehož jednoznačně vyplývá, že potraviny dovážené z Japonska nejsou nebezpečné a nijak neohrožují lidské zdraví.

Na území EU se objevily tři zásilky se zvýšeným obsahem radionuklidů. Ani v jednom z případů se nejednalo o zdraví nebezpečné produkty. Japonsko a EK na tyto případy zareagovalo preventivními opatřeními, tedy zákazem vývozu potravin s daných prefektur. Na trhu EU a států Evropského sdružení volného obchodu jsou k dispozici zdraví bezpečné potraviny původem z Japonska.

Vzhledem k povaze a rozsahu událostí v Japonsku a na základě měření potravin v Asii a v jiných zemích světa s plnou odpovědností prohlašujeme, že potraviny z ostatních zemí nejsou nikterak zasažené událostmi v Japonsku a jsou naprosto zdraví bezpečné.

Import zboží – nepotravinové produkty (průmyslové výrobky, hračky, stavební materiál atd)

Nepotravinové produkty (myšleno průmyslové výrobky, hračky, stavební materiál atd) ze třetích zemí se standardně kontrolují na hraničních přechodech při jejich vstupu do EU. Každý nepotravinový produkt vyvezený ze třetích zemí musí mít tzv. certifikát, který se kontroluje. Namátkově jsou prováděny i kontroly a měření. Kontrolky na území ČR zajišťuje Česká obchodní inspekce (ČOI). EK zajišťuje vzájemně propojenou síť spojující členské země EU a EK, která má za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a s tím spojené ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví či bezpečnost spotřebitelů, která pocházejí z produktů nepotravinových či léků. Celá problematika je řešena ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2001/95/ES, ze dne 3. 12. 2001, o obecné bezpečnosti výrobků. Celý text směrnice je k dispozici na internetových stránkách EurLex.

EK zareagovala na aktuální situaci v Japonsku dne 18. 3. 2011, doporučením zvýšením kontrol dovážených produktů ze zemí mimo Evropskou unii, zejména Japonska. Na našem území se provádí kontroly proměřování případné povrchové kontaminace většinou na žádost odběratelů těchto zásilek, neboť do ČR se dostávají většinou zásilky přes jinou evropskou zemi, která již kontrolu a měření provedla.

Při kontrole povrchové kontaminace zásilek zboží z Japonska je třeba jako kritérium uplatnit tzv. směrné hodnoty uvedené v Tabulce č. 1 Přílohy č. 2 vyhlášky o radiační ochraně (vyhláška č. 307/2002 Sb. v platném znění). V případě, že měřením povrchové kontaminace budou zjištěny hodnoty vyšší než směrné hodnoty uvedené ve vyhlášce, je třeba vyrozumět SÚJB, který rozhodne o dalším postupu v konkrétním zjištěném případě.

Směrné hodnoty povrchové kontaminace pro radioaktivní látky, které přicházejí v úvahu v případě dovozu zboží z Japonka: Pro Te-132, Cs-134 a Cs-137 0,3 Bq/cm2, pro I-131 3 Bq/cm2.

EK doporučila kritérium bezpečného zboží dávkový příkon naměřený u zásilky maximálně jako dvojnásobek přírodního pozadí.