Měření VF proudu mezi přípojnicemi pomocí solenoidu

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Obr. 1: Měření proudu pomocí solenoidu

Jednou z možností měření induktorového proudu procházejícího skrze přípojnice je umístění solenoidu do mezery mezi přípojnicemi, obr 1. Díky vhodnému geometrickému tvaru přípojnic a jejich vzdálenosti lze považovat součtové magnetické pole mezi nimi, a tedy pole ve kterém je uložena cívka, za homogenní. Výsledné indukované napětí bude dle Faradayových a Maxwellových rovnic viz rovnice (2).

(1)

kde N je počet závitů solenoidu, B je vektor magnetické indukce, dS je konečná oblast ohraničená solenoidem a ФB je střídavý magnetický tok procházející skrze solenoid. V našem případě, kde B(t) je rovnoměrně rozprostřeno uvnitř solenoidu a oblast uzavřená solenoidem je S, rovnice (1) přechází v rovnici (2).


(2)

V případě měření touto metodou ovšem dochází k dodatečnému fázovému posuvu na měřící cívce. Výslednou fázi lze tedy napsat ve tvaru

(3)

kde φind je fázový posuv induktorového proudu a φs je dodatečný fázový posuv způsobený indukčností samotného senzoru. Při měření proudu dodatečný posuv nepředstavuje problém, ten nastane, pokud chceme měřit nebo dopočítávat celkový výkon indukčního systému.