MSO

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Reaktorová nádoba MSO

Technologie MSO (molten salts oxidation) je bezplamenný oxidační proces v tavenině soli. Tento proces je využíván k likvidaci organického odpadu, pevných a kapalných, nízko a středně aktivních radioaktivních a toxických odpadů. Proces je alternativou k procesu spalování. Jako sůl se využívá uhličitan sodný (Na2CO3) ale lze používat i jiné soli jako napr. binární a ternární eutektické směsi uhličitanů Li2CO3, Na2CO3 a K2CO3 a komplexní průmyslová směs solí používaná v jaderných elektrárnách (JE) tvořená převážně sodnými a draselnými boritany, chloridy, uhličitany, dusičnany, dusitany, sírany, šťavelany a citrany.

Technologická linka MSO se skládá z troch hlavních systémů:
• Reaktorová nádoba
• Systém dávkování paliva
• Systém čistění spalin

Reaktorová nádoba MSO

Reaktor (dvoustupňová reaktorová nádoba) pracuje za atmosférického tlaku při teplotách 850–1000 ºC. Palivo (Radioaktivní odpad) společně s nadstechiometrickým množstvím vzduchu (kyslíku) je přiváděno pod hladinu roztavené soli. Oxidační médium může být do reaktoru vedeno jak jednostupňově tak vícestupňově. Dávkovací trasa paliva je zabezpečena proti zahoření a struskování paliva. Optimální hmotnostní tok primárního paliva do reaktoru je 1,5 kg/hod paliva.

V tavenině dochází k oxidaci organických složek odpadů za vzniku CO2, N2 a H2O. Z plynných zplodin jsou před jejich vypuštěním odstraněny zbytky soli. Halogeny a heteroatomy , které byly původně obsaženy v RAO (např. síra) jsou přeměněny na kyselé plyny a zachyceny v soli ve formě NaCl nebo Na2SO4 v tavenině.

Teplo, které při oxidaci vzniká, je využito k udržení teploty roztavené soli. Po vyčerpání kapacity roztavené soli je sůl buď recyklována, nebo upravena do formy vhodné k uložení do úložiště radioaktivních odpadů.