Radon

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Radon je radioaktivní inertní plyn a má tedy kompletovanou elektronovou strukturu. Jeho chemická značka je Rn, atomové číslo je 86. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu. Více než ve vodě se rozpouští v některých organických kapalinách, jako je sirouhlík, benzen, toluen, alkohol a další. Přestože je radon inertní plyn, může při teplotě kolem 400 oC tvořit sloučeniny s fluorem a chlorem.

Radon byl objeven r. 1900 v souvislosti s výzkumem radia, thoria a aktinia. Dnes víme, že radon má 33 radioizotopů s nukleonovými čísly 196 až 228, z nichž nejdelší poločas přeměny má 222Rn (3,8 dní).

222Rn je významný i z hlediska výskytu v životním prostředí, protože vzniká rozpadem 226Ra, který je členem uranové rozpadové řady. V přírodě se vyskytují tři rozpadové řady: uranová, thoriová a aktiniová a každá z nich obsahuje jeden izotop radonu. Členy uranové řady jsou v zemské kůře, vodě i atmosféře nejhojnější, protože mateřský (výchozí) prvek 238U má nejdelší poločas přeměny. 222Rn vzniká rozpadem člena uranové řady 226Ra s poločasem 1620 roků. Pokud je v zemské kůře vyšší koncentrace thoria, je třeba brát v úvahu thoriovou řadu a tedy izotop 220Rn. Uran je zastoupen v horninách, které snadněji podléhají erozi, je tudíž vyplavován zemními prameny a proniká do spodních vrstev půdy. Pokud je postavena obytná budova na pozemku, v jehož geologickém podloží je zvýšené množství uranu, může radon pronikat netěsnostmi do vnitřních prostor. Kvůli omezené možnosti větrání se pak radon s jeho rozpadovými produkty v budově hromadí. Rozpadové produkty radonu jsou radioizotopy polonia, bismutu a olova, což jsou kovy se schopností zachycovat se na aerosolech ve vzduchu. Ty jsou vdechovány a zachycovány v dýchacích cestách, které ozařují. Vzhledem k tomu, že se jedná o zářiče alfa, představují vážné zdravotní riziko. Před stavbou je tedy nutné si nechat zjistit radonový index pozemku a v případě středního nebo vysokého radonovho indexu je nutno dle Atomového zákona (§6) projekt rozšířit o nápravná opatření.

Na druhé straně se radon používá pro léčebné účely. Např. v jáchymovských lázních se po dobu asi 20 minut pacienti koupají ve vaně s radonovou vodou, která má objemovou aktivitu cca 4,5 kBq/l. Předpokládá se, že radonové koupele nastartují obranné a léčivé mechanismy organismu člověka.